4 (400) 2016

Mục lục

Các bài chính

Edward Burnett Tylor và nghiên cứu của ông về thuyết vật linh Tóm tắt PDF
Lê Công Sự 3-10
Một số vấn đề về đối thoại liên tôn giáo Tóm tắt PDF
Đào Đình Thưởng 11-18
Phong cách cai trị “vô vi” của Lão Tử và một số gợi ý đắc dụng Tóm tắt PDF
Cung Thị Ngọc 19-26
Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng Tóm tắt PDF
Đoàn Kim Thắng 27-33
Nhu cầu dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ mầm non tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hà 34-40
Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên - thành tựu và một số vấn đề đặt ra hiện nay Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Nghĩa 41-48
Sức mạnh của các tiêu chuẩn: Cuộc chiến địa chính trị mới Tóm tắt PDF
Andrew Bishop 49-53

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân và sự tác động đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 54-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 58-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP