7 (403) 2016

Mục lục

Các bài chính

Thực trạng đọc văn học ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp, kiến nghị Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Điệp 3-9
Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ Tóm tắt PDF
Ngô Thế Long 10-17
Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải 18-26
Thuyết kiến tạo xã hội trong nghiên cứu khoa học chính sách Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hùng 27-34
Tiếp cận tính cộng đồng: Những bàn luận và nghiên cứu về tính cộng đồng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Diệu Hương 35-41
Các hội đoàn của sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội: Sự hình thành và các hình thức hoạt động Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hà 42-48
Diễn giải không gian - thời gian xã hội trong bối cảnh các quá trình phát triển văn minh Tóm tắt PDF
Tkhagapsoev Hazhismel Gisovich 49-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Kinh tế thị trường và sự phát triển con người ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hoàng 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
59-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Ban biên tập 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP